01-mt-sapola-emporium
Location : Emporium, Bangkok
Year : 2004
Budget Type : Fulfill
Designed Area (sq.m.) : -
Built Area (sq.m.) : -
Budget / sq.m. : -
Budget : 80,000

service of scope
  • Displays Production
02-mt-sapola-emporium
03-mt-sapola-emporium

แนวคิดและจุดเด่นของโครงการ

ตกแต่งร้าน เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ดูโดดเด่น แต่ยังคง concept ที่เป็นเอกลักษณ์ของ brand อยู่อย่างครบถ้วน

04-mt-sapola-emporium
05-mt-sapola-emporium
06-mt-sapola-emporium
07-mt-sapola-emporium
08-mt-sapola-emporium
09-mt-sapola-emporium
10-mt-sapola-emporium
11-mt-sapola-emporium
12-mt-sapola-emporium